• (0342) 360 1200

SIKÇA SORULAN SORULAR


Soru 1: 1. Sınıf öğrencisiyim, ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu?

• Yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerinin Güz ve Bahar Yarıyıllarında e-kayıt sayfasından derslerini seçerek ders kaydı yapmaları gerekmektedir.

Soru 2: Ders kaydımı ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

• Kayıt yenileme, ders alma, ders ekleme ve bırakma işlemleri; her eğitim-öğretim yarıyılı başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında üniversitenin internet sayfasından interaktif olarak yapılır.

• Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak her öğrenci için ders kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olmak için bölüm başkanlığınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Danışman, her yarıyıl başında kaydının yapılmasında öğrenciye danışmanlık yapar ve öğrencinin akademik durumunu izler. Ders kayıt yenileme işlemleri öğrencinin akademik danışmanının onayı ile kesinleşir. Süresi içinde kaydı danışmanı tarafından reddedilen veya onaylanmayan öğrencilerin kayıtları ilgili danışmanın yazılı dilekçesi doğrultusunda bölüm başkanının görüşü ve ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

• Öğrenciler ders ekle-bırak süresi içerisinde ders kayıtlarındaki değişiklikleri tekrar akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

• Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemez; sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

• Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinde öncelikle daha önceki dönemlerde almadığı ve döneminde açılmış ise başarısız olduğu dersleri (seçmeli dersler hariç) almak zorundadır.

• Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen ders kayıt yenileme süresi dışında ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

• Normal süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile kayıtlarını yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yapmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Soru 3: Alıp kaldığım seçmeli dersi bir sonraki yıl tekrar almak zorunda mıyım?

• Öğrenci alıp kaldığı seçmeli dersin yerine daha sonraki dönemlerde farklı bir seçmeli ders alabilir.

Soru 4: Bir ders için ne kadar devamsızlık hakkım var?

• Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara devam etmek zorundadırlar. Mazeretleri ne olursa olsun devam zorunluluğu teorik derslerde en az %70, uygulama ve laboratuvarlarda ise en az %80’dir.

• Devam şartlarını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmazlar ve kendilerine Devamsız (NA) notu verilir. • Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

• Tekrarlanan teorik ve uygulamalı derslerde öğrenci önceki dönemde devam koşulunu yerine getirmiş ise ara sınavlara girmek şartı ile devam zorunluluğunun aranıp aranmayacağına ilgili birim kurulu karar verir.

Soru 5: Hangi durumlarda başarılı / başarısız sayılırım?

• Öğrencilerin dönem başarı durumu, yarıyıl not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan bir öğrenci o dönem sınamalı sayılır. İlgili yarıyılda kredili en az üç ders almak şartı ile yarıyıl not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler o dönem başarılı sayılır.

• GNO’su 1,75 ve üstü olmak şartı ile bir eğitim-öğretim yılında yarıyıllardan herhangi birinde başarılı olan bir öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir üst sınıfa geçmiş sayılır.

• Programa başladıktan sonraki ilk iki yarıyılın sonunda GNO’su 1,50’nin altında olan öğrenciler tekrar öğrencisi sayılırlar. İzleyen dönemlerde ise GNO’su 1,75’in altında olan öğrenciler tekrar öğrencisi sayılırlar. Tekrar öğrencileri staj dersleri hariç daha önce almadığı bir dersi alamaz. Bu durumdaki öğrenciler GNO’sunu en az 1,75 ve üstüne çıkarıncaya kadar önceki yarıyıllarda aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar durumunda olan bir öğrenci için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.

• Tekrar durumunda geçirilen süre azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilir.

• Tekrar durumunda olan öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine eşdeğer başka bir seçmeli ders alabilirler. • Normal eğitim-öğretim süresi içinde olmak ve asgari ders yükünü almak şartı ile o yarıyılda aldığı tüm derslerde başarılı olan ve yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arası olan öğrenciler şeref; 3,50-4,00 arası olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılarak durumları not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Soru 6: Aldığım bazı dersleri tekrar alarak yükseltmek istiyorum. Bu mümkün mü?

• Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla öğrenimleri süresince daha önce almış oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir ve not ortalaması hesaplarında son not kullanılır.

Soru 7: Sınav sonucum harf aralığında neye denk geliyor?

Puan Ders Notu Katsayı

95-100 AA 4,00

90-94 BA+ 3,75

85-89 BA 3,50

80-84 BB+ 3,25

75-79 BB 3,00

70-74 CB+ 2,75

65-69 CB 2,50

60-64 CC+ 2,25

55-59 CC 2,00

50-54 DC 1,50

45-49 DD 1,00

40-44 FD 0,50

40 FF 0,00

Devamsız NA 0,00

Soru 8: FF, NA ve FD not aralıkları neyi ifade eder? 

• F ve FD notları, dersten başarısız olduğunuzu, NA ise dersten devamsız olarak kaldığınızı belirtir.

• Bir öğrencinin kaldığı (NA, FF, FD, U) zorunlu dersleri döneminde açılmış ise almak zorundadır. Ancak dönem dışı açılan zorunlu derslerde bu şart aranmaz. Kalınan seçmeli bir ders ise, öğrenciler aynı dersi veya bunların yerine kayıtlı olduğu programın bölüm kurulunca uygun görülen eşdeğer başka bir seçmeli dersi de alabilirler.

• Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğrenimleri süresince daha önce almış oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir ve not ortalaması hesaplarında son not kullanılır.

Soru 9: Ders içeriklerini nasıl alabilirim?

• Ders içerikleri üniversitemizin web sayfasında “Öğrenci” sekmesindeki ‘Bologna Bilgi Sistemi’ kısmında bulunmaktadır. Ders içeriğine ihtiyacı olan öğrenci web sayfasından çıktı alıp geldiği takdirde onayları ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Soru 10: Ders veya sınav programlarımı nasıl öğrenebilirim?

• Ders ve sınav programları bölümlerin web sayfalarında ve panolarında ilan edilir.

Soru 11: Gaziantep Üniversitesi Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine nasıl ulaşabilirim?

• Bu adresten  Gaziantep Üniversitesi Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğine ulaşabilirsiniz.

Soru 12: Akademik Takvime nasıl ulaşabilirim?

• Bu adresten akademik takvime ulaşabilirsiniz.

Soru 13: Geçerli sebeplerden dolayı sınavlara giremedim. Ne yapabilirim?

• Geçerli bir sağlık raporu olan öğrencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

• Üniversite veya diğer devlet kurumları tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir.

• Sağlık raporu devamdan sayılmaz. Sadece mazeret sınav hakkı verilmesi için kullanılır.

• Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı verilmez.

• Öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir.

• Ara sınavlar dışındaki hiçbir sınav için mazeret sınavı verilmez.

• Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrenciler için tekrar mazeret sınavı yapılmaz.

• Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin bölüm başkanlığına beş iş günü içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

Soru 14: Kayıt dondurma işlemleri için ne yapmam gerekiyor?

• Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin veya şahsen başvuramayacağı durumlarda birinci dereceden aile yakınları ya da noter vekâleti olanların yazılı talebi üzerine bölüm başkanının önerisi, birim amirinin onayı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, tam teşekküllü hastaneden alınmış en az otuz günlük sağlık raporunun olması,
b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Öğrencinin ekonomik nedenlerden ötürü öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
ç) Birinci dereceden akrabaların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
e) Öğrencinin tutukluluk hali.

• Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl (öğrenim süresince en fazla dört yarıyıl), (d) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca, (e) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince kaydı dondurulur.

• Birinci fıkranın (e) bendi hariç birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerin kabul edilebilmesi için bu mazeretlerin ortaya çıkışından itibaren en geç on iş günü içinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme bildirilmesi gereklidir. Birinci fıkranın (e) bendi için başvuruların ekle-bırak tarihinin son gününe kadar yapılması gerekir. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

• İlgili mevzuat hükümlerine göre, öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması halinde ise Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile kaydı dondurulabilir.

• İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği başka nedenlerin ortaya çıkması halinde öğrencinin yazılı talebi, bölüm kurulunun önerisi ve birim yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin kaydı en fazla iki yarıyıl dondurulabilir.

• Mazeret durumu kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, bölüm başkanlığına yazılı başvurusu ile bir sonraki yarıyıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.

• Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz.

Soru 15: Dönem ve genel not ortalaması nasıl hesaplanır?

 Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda dönem ve genel not ortalamaları ÖİDB tarafından hesaplanarak belirlenir.

• Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi (yerel veya AKTS) değeri ile yarıyıl sonu harf notu katsayısı çarpılarak elde edilir.

• Bir öğrencinin dönem not ortalaması o dönemde aldığı not ortalamasına katılan tüm derslerden topladığı kredi tutarının aynı derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır ve virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

• Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu ve not ortalamasına katılan tüm derslerden aldığı toplam kredinin o derslerin kredi toplamına bölümü ile hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

• Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı notlar not çizelgesinde (transkript) gösterilir.

Soru 16: Çift ana dal ve yan dal nedir?

• Çift ana dal programı, gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili mevzuat çerçevesinde üniversitede yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

• Yan dal programı, gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili çerçevesinde Üniversitede bir başka diploma programında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda eş zamanlı olarak derslerin alındığı programdır. Yan dal programı ayrı bir diploma programı anlamını taşımaz ve bu programı tamamlayanlara yan dal sertifikası verilir.

Soru 17: Mezun olabilmek için genel not ortalamam kaç olmalı?

• Öğrencinin kayıtlı olduğu programın önlisans/lisans diplomasını alabilmesi için, o programın müfredatında olan tüm derslerden en az DD veya S alması ve GNO’sunun 4,00 tam not üzerinden en az 2,00 olması gerekir.

Soru 18: Şeref / Yüksek Şeref Belgesi’ni alabilmem için dönem not ortalamam kaç olmalı?

• GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref, 3,50 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine girerek belge alırlar.

Soru 19: Öğrenci değişim programı nedir?

• Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki dönem yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görebilirler.

• Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

• Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk ve son yarıyılında değişim programlarına katılamazlar.

• Ulusal ve uluslararası değişim programları çerçevesinde alınan derslerin Üniversitedeki eşdeğerleri ve notları öğrencinin transkriptine ilgili bölüm kurulunun önerisiyle birim yönetim kurulu kararıyla işlenir.

• Öğrenciler, değişim programlarında geçirdiği yarıyıllarda Üniversiteye ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır. Değişim programlarında geçen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

Soru 20:İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

• KYK’ye burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Soru 21: Hangi durumlarda burs kesilmektedir?

• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Soru 22: Hangi durumlarda kredi kesilmektedir?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.